Formål

Vision:      

at øge dyrevelfærden i Danmark, så den almindelige borger oplever, at det nytter at henvende sig om overtrædelser af Dyreværnsloven.

Mission:     

  • at hjælpe dyr, der udsættes for handlinger i strid med Dyreværnsloven
  • at samarbejde med politiet og Fødevarestyrelsen, samt
  • at øge samarbejdet mellem dyreværnsforeninger under DOSO (DyreværnsOrganisationernesSamarbejdsOrganisation) med henblik på at øge dyrevelfærden i Danmark 

Uddannelse

Uddannelse til dyreværnskonsulent

Dyreværnskorpset arbejder for at sikre en professionel og hurtig bistand til dyr, der behandles i strid med dyreværnslovens bestemmelser. Vores mål er, at alle dyreværnssager behandles ens i hele landet. Dette kan vi sikre ved, at alle, der arbejder som konsulenter med dyreværnssager i Dyreværnskorpsets foreninger, gennemgår og består den uddannelse, der er tilrettelagt af Dyreværnskorpset i samarbejde med Hansenberg Organia. Denne uddannelse giver indsigt i dyreværnsloven, dyrs adfærdsbiologi, dyrevelfærd m.m. Derudover skal man gennemgå og bestå et grundlæggende vagtkursus på en teknisk skole.

Tidspunkt

-  Der afholdes løbende kurser i det Grundlæggende Vagtkursus på landets forskellige tekniske skoler. Kurset varer 20 dage, men i 2019 vil det blive udvidet med 1 uge. Det vil derfor, både tidsmæssigt og økonomisk, være en fordel at tage dette kursus i 2018.

-  For Dyrevelfærdskurset hos Hansenberg Organia, Kolding gælder, at kurset først påbegyndes, når der er tilmeldt minimum 14 personer. Så snart det næste kursus er fastlagt, vil det komme ind på denne hjemmeside.

Tilmelding til Hansenberg-kurset sker på deres hjemmeside under AMU-kurser. Ønsker man hjælp til dette, kan man henvende sig til Jane Meng hos Hansenberg på tlf. 7932 0136.

Vagtkursus

Vagtkurset forløber over 20 dage. Kursets formål er at sikre, at en dyreværnskonsulent er uddannet til at optræde fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Uddannelsen omfatter bl.a. retsregler, rapportering, melding og sikring af gerningssted, personlig sikkerhed, kommunikation, konflikthåndtering samt sikringsteknik.

Betingelserne for deltagelse i vagtkurset er, at man er fyldt 18 år og besidder en ren straffeattest, som skal medbringes på første kursusdag.

Kursus i dyreværnslov, dyrevelfærd og dyreadfærdsbiologi

Kurset varer 11 dage (2 x 5 dage og en enkelt dag). Der er desuden mulighed for at tage et 1- dags førstehjælpskursus til dyr. Dette ligger uden for kurset og tages særskilt, hvor der betales et kursusgebyr på kr 108,00/862,00. alt efter, om man er VEU-berettiget eller ej.

Uddannelsen munder ud i en autorisation som dyreværnskonsulent under Dyreværnskorpset. Alle, der ønsker at arbejde som konsulent under Dyreværnskorpset, skal have bestået begge kurser (i alt 31 dage).

Priser

Prisen for uddannelserne afhænger af, om kursisten er VEU-berettiget eller ej.

Hansenberg-kurset

-  med VEU-godtgørelse     kr   1.298,00

- uden VEU-godtgørelse     kr   8.142,00

Vagtkurset (i 2018)

- med VEU-godtgørelse      kr    2.360,00

- uden VEU-godtgørelse     kr  11.900,00

For at få VEU-godtgørelse er betingelserne, at man er i arbejde (lønmodtager, selvstændig), og at man ikke har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Derudover skal man have tilknytning til Danmark, have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbeting-elserne til den uddannelse, man søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til. Se nærmere herom under www.veug.dk).

Bestyrelsen for Dyreværnskorpset søger løbende fonde om økonomisk støtte således, at tilskud kan gives til deltagere, der er medlem af Dyreværnskorpset. Det kan dog ikke forventes, at uddannelse for alle kan betales med tilskud fra Dyreværnskorpset. Tilskud kan søges ved henvendelse til Dyreværnskorpsets formand Kari Elvestad på tlf.: 2897 2334 eller på mail: karielvestad@gmail.com.

 

Henvendelser samles centralt

Alle dyreværnsforeninger, som arbejder under Dyreværnskorpset, har adgang til korpsets centrale data om dyreværnssager. 

Dette er med til at sikre en ensartet og professionel behandling af sagerne, herunder en hurtigere og mere effektiv hjælp til de dyr, der er udsat for overtrædelser af Dyreværnsloven.

Når en dyreværnsforening modtager en henvendelse angående en mulig overtrædelse af Dyreværnsloven, oprettes sagen af denne forening i det centrale datasystem. Derefter foretager foreningens autoriserede konsulent en vurdering af sagen. Såfremt konsulenten finder, at der er tale om en mulig overtrædelse af loven kontaktes politiet.

Sker henvendelsen om en dyreværnssag direkte til Dyreværnskorpset, opretter Dyreværnskorpset sagen i det centrale registreringssystem og formidler sagen videre til den relevante dyreværnsforening inden for korpset, som derefter tager sig af det videre forløb.

Behov for lovændringer

Dyreværnskorpset arbejder for lovændringer til gavn for dyreværnssagen.